mYinsanity Logo

Glirioz left mYinsanity, and is wandering free.

Jul 01 18:25
mYinsanity Logo

Neffi left mYinsanity, and is wandering free.

Feb 19 11:17
mYinsanity Logo

snowholmes left mYinsanity, and is wandering free.

Nov 23 20:34
mYinsanity Logo

The match between mYinsanity and Team Winging It ended 0:2.

Nov 08 01:57
mYinsanity Logo

The match between mYinsanity and Team Winging It was scheduled to Nov 08 20:15.

Nov 07 21:16
Displaying stats of

Hero Picks Winrate Bans by mYi Bans vs. mYi
Map Picked by mYi Picked vs. mYi Winrate